کارت بازرگانیکارت بازرگانی
کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن اعم از شخص حقیقی و حقوقی اجازه دارد به امر تجارت خارجی بپردازد و به طور قانونی اقدام به واردات و صادرات نماید.
براساس مقررات حال حاضر مدت اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور قابل انجام است.
کارت بازرگانی به 2 صورت حقیقی(شخصی) و حقوقی(شرکتی) صادر می گردد.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی شخصی(حقیقی)
1) مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم )
2) حداقل سن 25 سال
3) کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده
4) داشتن نشانی معتبر جهت معرفی تجارتخانه که دارای سند مالکیت و یا اجاره نامه کد رهگیری دار و هولوگرام دار به نام شخص متقاضی کارت باشد.
5) گواهی عدم سوء پیشینه
6) نداشتن چک برگشتی
7) اخذ مفاصا حساب نسبت به ملک
8) کد اقتصادی
مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی شرکتی(حقوقی)
1) کپی شناسنامه و کپی کارت ملی مدیر عامل برابر اصل شده
2) کپی آگهی تاسیس و اساسنامه و تمامی تغییرات شرکت
3) سند مالکیت و یا اجاره نامه کد رهگیری دار به نام شرکت به همان نشانی شرکت که در روزنامه رسمی درج شده است.
4) گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل
5) نداشتن چک برگشتی از حساب جاری شرکت
6) نداشتن چک برگشتی مدیر عامل
7) کد اقتصادی
8) ثبت نام ارزش افزوده
9) اخذ مفاصا حساب