انحلال انواع شرکتانحلال انواع شرکت ها و موسساتشرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:
الف- در مورد فقرات 1و2و3 ماده 199
ب- در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج- در صورتیکه به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د- در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.
شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود:
الف- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
ب-در صورتیکه شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
ج- در صورت ور شکستگی
د- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
و- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه
مدارک مورد نیاز:
کپی شناسنامه و کپی کارت ملی تمامی شرکا
کپی مدارک شرکت
مراحل انجام کار:
تنظیم صورتجلسه توسط موسسه الف و امضا آن توسط کلیه شرکا و تعیین مدیر تصفیه و محل تصفیه و نهایتاً 20روز بعد آگهی انحلال صادر خواهد شد.
توجه: حضور مدیر تصفیه در اداره ثبت شرکتها الزامی است.