ثبت شرکت چیستتغییرات و تصمیمات شرکتهاکلیه تغییرات و تصمیمات شرکتها و مؤسسات در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده و یا در جلسات هیئت مدیره قابل انجام می باشد.
اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
تغییر در مواد اساسنامه (در صورتیکه مغایر با قانون تجارت نباشد)و انحلال شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
اختیارات مجمع عمومی عادی
سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
عمده ترین تغییرات در شرکتها و موسسات شامل موارد زیر می باشد:
در صورت نیاز مؤسسه الف در کوتاهترین زمان ممکن کلیه خدمات ذیل را ارائه میدهد.
1) تغییر آدرس
2) تغییر نام
3) تغییر موضوع
4) افزایش / کاهش سرمایه
5) نقل و انتقال سهام
6) ورود و خروج شرکا
7) تعیین اعضا هیئت مدیره
8) تعیین بازرسین
9) تعیین حق امضا مجاز
10) انحلال شرکت