کد اقتصادیکد اقتصادی
کارفرمای محترم ضمن عرض تبریک جهت تأسیس شرکت و راه اندازی فعالیت اقتصادی با توجه به الزامی بودن اخذ کد اقتصادی از مورخ 1387/1/5 جهت واحدهای حقوقی(شرکتها ) و این نکته که شرکتها ظرف مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ ثبت شرکت نسبت به تشکیل حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی فرصت دارند لذا این مؤسسه توجه شما را به موارد کاربرد کد اقتصادی جلب می نماید.
1) الزام داشتن کد اقتصادی جهت شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات اعم از دولتی و خصوصی
2) جهت افتتاح حساب در اکثر بانکهای کشور و لزوم داشتن کد اقتصادی جهت اخذ وام وتسهیلات
3) جهت انجام هر نوع فعالیت دولتی یا نیمه دولتی
4) جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی
5) جهت ثبت نام ارزش افزوده
6) جهت دریافت کارت بازرگانی
7) جهت اظهار عدم فعالیت شرکت به دارایی

تـوجـه فـرمـائـیـد چـنـانـچـه طـی مـدت مـعـیـن جـهـت تـعـیـیـن حـوزه و واریـز دو در هـزار سـرمـایـه اقـدام نـنـمـائـیـد مـشـمـول جـریـمـه دو بـرابـر دو در هـزار سـرمـایـه خـواهـیـد شـد

مدارک مورد نیاز جهت تعیین حوزه مالیاتی و دریافت کد اقتصادی که نهایتاً تا40 روز پس از صدور آگهی تأسیس باید تحویل مؤسسه الف گردد.

1) کپی برابر اصل شده تمام مدارک ثبتی شرکت
2) در صورت داشتن تغییرات در شرکت ، آگهی تغییرات و روزنامه رسمی آن
3) کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاءهیئت مدیره برابر اصل شده
4) اجاره نامه کد رهگیری دار و هولوگرام دار به نام شرکت و دقیقاً همان نشانی که در آگهی تأسیس ثبت شده است
5) قبض برق و تلفن محل شرکت در روزنامه رسمی
6) گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز در دفترخانه رسمی جهت ارائه به دارایی
7) مهر شرکت
8) در صورت نیازدادن وکالت به وکیل مؤسسه که باید در دفترخانه انجام شود.

با آرزوی موفقیت شرکت شما در تمامی مراحل- گروه ثبتی الف