ثبت انواع موسساتثبت انواع موسساتتعریف موسسه
موسسات غیر تجاری اشخاص حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و برخلاف شرکت ها جنبه تجاری ندارند.
موسسات غیر تجاری بر دو قسم می باشند:
انتفاعی
غیر انتفاعی
موسسات انتفاعی ؛ اشخاص حقوقی هستند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضا خود می باشد.
موسسات غیر انتفاعی ؛ جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده اند و مانند انجمن ها و سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و گروه های سیاسی وNGO ها می باشد. جهت ثبت موسسات غیر انتفاعی باید از سازمان ها یا وزارت خانه های مربوطه مجوزهای لازم اخذ گردد.
نکات قابل توجه
1)جهت ثبت موسسات نیازی به اخذ گواهی عدم سوءپیشینه نمی باشد
2)حداقل 2 نفر شریک جهت ثبت موسسات الزامی است
مدارک مورد نیاز
کپی شناسنامه و کپی کارت ملی شرکا و اعضاء هیئت مدیره
مراحل ثبت
پس از تکمیل مدارک و امضا قرارداد توسط کارفرما 3 الی 5 روز بعد نام موسسه تائید می گردد سپس اوراق موسسه توسط تمامی شرکا امضا شده و 20 روز بعد آگهی تاسیس تحویل داده خواهد شد.

گروه ثبتی الف شروع فعالیت شما را تبریک می گوید.