شرکت تضامنیشرکت تضامنی
شرکتی است تجاری که بین 2 یا چند شخص تشکیل می گردد ، مسئولیت حقوقی شرکا نسبت به تعهدات شرکت تضامنی است یعنی نامحدود میباشد و اگر سرمایه شرکت کفاف پرداخت خسارت وارده احتمالی را ندهد هر یک از شرکا مسئول پرداخت کلیه خسارت شرکت بصورت نامحدود خواهند بود.
در اسم شرکت تضامنی می بایست نام یکی از شرکا قید شود و عبارت تضامنی نیز قبل از نام یکی از شرکا قید شده باشد برای مثال شرکت تضامنی حاج حسین و پسران
نکته قابل توجه
شرکت تضامنی می تواند فقط توسط یک مدیرعامل اداره شود بدون اینکه دارای هیئت مدیره باشد ،همچنین می تواند دارای هیئت مدیره نیز باشد.
در شرکت تضامنی مدیرعامل و یا اعضاء هیئت مدیره می توانند از خارج از شرکا انتخاب شوند.
مدارک مورد نیاز
1) کپی شناسنامه وکپی کارت ملی کلیه شرکا
2) اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضاء هیئت مدیره
مراحل انجام کار
پس از تنظیم قرارداد و تکمیل مدارک توسط متقاضی 3 الی 5 روز بعد تایید نام انجام گرفته و پس از آن مدارک ثبتی بایستی به امضا تمامی شرکا برسد و 20 روز بعد آگهی تاسیس تحویل متقاضی خواهد شد.


گروه ثبتی الف شروع فعالیت شما را تبریک می گوید.