ثبت انواع شرکت هاثبت انواع شرکت ها و موسساتتعریف شرکت
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت می توانند توانایی های خودر را اعم از سرمایه، تخصص و ارتباطات در کنار یکدیگر قرار دهند که مجموع این توانایی ها در کنار هم می بایست تحت چهارچوب خاص با عقد قراردادی ما بین افراد صورت پذیرد و شرکتها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هر کدام از انواع شرکتها چهارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات ما بین شرکا و سهامداران و اشخاص ثالث(خارج از شرکا)را بیان می دارد.
شرکتهای تجاری بر 7 قسم است
5) شرکت مختلط غیر سهامی
6) شرکت مختلط سهامی
7) شرکت نسبیگروه ثبتی الف جهت ثبت تاسیس هر یک از شرکتها همراهتان خواهد بود.