شرکت سهامی خاصشرکت سهامی خاص
شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.شرکت سهامی خاص شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.در شرکت های سهامی خاص عبارت "شرکت سهامی خاص" باید قبل از نام شرکت و یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
نکات قابل توجه
شرکت سهامی خاص حداقل از 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس که یکی بازرس اصلی و دیگری بازرس علی البدل است تشکیل می شود.
اعضاء هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم باشند(مدیرعامل می تواند خارج از شرکا باشد)
بازرسین نباید با اعضاء هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند.اعضاء هیئت مدیره و بازرسین باید بالای 18 سال باشند.
سهامداران در زمان تاسیس شرکت باید حداقل 35% سـرمایه شرکت را به حساب شرکت در شرف تاسیس که نزد یکی از بانک های کشور (دولتی یا
خصوصی) افتتاح حساب می نمایند واریز نمایند.
سرمایه شرکت به قطعات مساوی سهام تقسیم می گردد که نوع سهام می تواند با نام یا بی نام باشد.
مدارک مورد نیاز
1)کپی شناسنامه وکپی کارت ملی سهامداران و بازرسین
2)گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیئت مدیره و بازرسین
3)فیش واریزی و گواهی بانکی مبنی بر واریز 35% سرمایه شرکت
مراحل انجام کار
بعد از عقد قـرارداد و تکمیل مدارک توسط متقاضی 3 الی 5 روز بعد تایید نام انجام گرفته و پس از آن مدارک ثبتی به امضا تمامی سهـامداران و بازرسینبعد از عقد قرارداد و تکمیل مدارک توسط متقاضی 3 الی 5 روز بعد تایید نام انجام گرفته و پس از آن مدارک ثبتی به امضا تمامی سهامداران و بازرسین شرکت می رسد.متقاضی موظف است حسابی به نام شرکت افتتاح کند و 35% سرمایه شرکت را به حساب بانکی واریز نماید و فیش واریزی و گواهی بانکی را به موسسه الف تحویل دهد و 20 روز بعد آگهی تاسیس تحویل متقاضی گرامی خواهد شد.

گروه ثبتی الف شروع فعالیت شما را تبریک می گوید.